Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LITTLE NECK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.044 foot vuông (840 m2), Số MLS: 3239991
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3250329
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.840 foot vuông (728 m2), Số MLS: 3263358
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3251210
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3207690
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.615 foot vuông (707 m2), Số MLS: 3278083
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3247855
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.499 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3273136
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3262294
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3262526
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3270575
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.559 foot vuông (424 m2), Số MLS: 3262293
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3281915
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.678 foot vuông (620 m2), Số MLS: 3255296
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.056 foot vuông (377 m2), Số MLS: 3272211
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82