Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HICKSVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 117
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3185621
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3204682
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 3201975
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3188791
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.620 foot vuông (708 m2), Số MLS: 3213039
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3170946
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3153565
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3199131
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông (576 m2), Số MLS: 3201820
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3218343
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3212609
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3229289
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3215160
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông (715 m2), Số MLS: 3226685
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3227357
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 117