Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HICKSVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.396 foot vuông (873 m2), Số MLS: 3233531
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông (678 m2), Số MLS: 3233539
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3235234
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3185621
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 3201975
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.732 foot vuông (904 m2), Số MLS: 3242955
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3239204
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3233652
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3249458
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3199131
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3153565
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3218343
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.946 foot vuông (831 m2), Số MLS: 3235055
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3227357
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3218207
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102