Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3228987
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3231074
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3233003
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.076 foot vuông (564 m2), Số MLS: 3235796
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3239699
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3232045
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3203164
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3231599
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.085 foot vuông (379 m2), Số MLS: 3184064
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3165892
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3180387
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3238125
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3226243
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3217177
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3196334
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105