Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FRESH MEADOWS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3245787
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3254867
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3239699
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3257188
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3261951
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.884 foot vuông (454 m2), Số MLS: 3243799
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3254266
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.085 foot vuông (379 m2), Số MLS: 3184064
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3239584
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 3261648
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3238125
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3245119
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3196334
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3255803
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.685 foot vuông (435 m2), Số MLS: 3257468
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91