Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3256672
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3280751
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.264 foot vuông (303 m2), Số MLS: 3282997
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.583 foot vuông (426 m2), Số MLS: 3137729
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3283131
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3256262
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286319
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286328
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3287407
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.885 foot vuông (361 m2), Số MLS: 3286279
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3266580
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3264829
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86