Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3429153
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3356625
Liệt kê theo: Golden Bull Realty Management
Kích cỡ lô đất: 2.725 foot vuông (253 m2)Số MLS: 3385867
Liệt kê theo: Tyme Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.278 foot vuông (212 m2), Số MLS: 3398047
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3430684
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3387594
Liệt kê theo: Eagle Realty Group New York
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.970 foot vuông (276 m2), Số MLS: 3431837
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286319
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286328
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.519 foot vuông (327 m2), Số MLS: 3410067
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.446 foot vuông (134 m2), Số MLS: 3405246
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3425372
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3427810
Liệt kê theo: Canaan Realty International
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.821 foot vuông (355 m2), Số MLS: 3396381
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3431090
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102