Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BROOKLYN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3222234
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3217617
Kích cỡ lô đất: 2.684 foot vuông (249 m2)Số MLS: 3157619
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3201484
Kích cỡ lô đất: 1.450 foot vuông (135 m2)Số MLS: 3195415
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2)Số MLS: 3190133
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.014 foot vuông (652 m2), Số MLS: 3206066
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.533 foot vuông (142 m2), Số MLS: 3208683
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.253 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3092265
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.408 foot vuông (131 m2), Số MLS: 3184474
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3204564
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.875 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3203784
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.875 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3207263
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3147705
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3172376
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159