Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIARWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3273903
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3256681
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3254043
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3287044
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3263492
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3284205
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.807 foot vuông (168 m2), Số MLS: 3289201
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3277181
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.300 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3257313
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3281789
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3243965
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3241212
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông (208 m2), Số MLS: 3258501
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3287187
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3278541
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88