Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BLUE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3245493
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3245975
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3265992
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3264470
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3191579
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 3187959
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3258234
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.989 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3216772
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3246710
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 3266522
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3109646
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3267441
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3264540
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 3264686
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3252699
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20