Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16584
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh (19,1 hecta), Số MLS: 2987309
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 10, Kích cỡ nhà: 26.000 foot vuông (2.415,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,93 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 3069428
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.924 foot vuông (1.479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 57,39 dặm Anh (23,23 hecta), Số MLS: 3066620
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.924 foot vuông (1.479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 57,39 dặm Anh (23,23 hecta), Số MLS: 3066782
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 2981900
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông (1.486,4 m2), Kích cỡ lô đất: 93 dặm Anh (37,64 hecta), Số MLS: 3031547
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 40,41 dặm Anh (16,35 hecta), Số MLS: 2795429
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,58 dặm Anh (1,45 hecta), Số MLS: 3086177
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3002591
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 2911581
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3055394
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.014 foot vuông (1.301,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 3068013
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 2908759
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 3054237
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông (1.672,2 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: 3066834
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16584