Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán | Về tôi | Lựa chọn của bạn | Các bảng liệt kê văn phòng | Danh sách của tôi | Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WEST PALM BEACH, Cư gia
tìm được 93 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10212959
Kích cỡ nhà: 2.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10222064
Kích cỡ nhà: 4.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10223773
Kích cỡ nhà: 2.007 foot vuông
Số MLS: F10202781
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Số MLS: F10220259
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10209408
Kích cỡ nhà: 3.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.919 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10208278
Kích cỡ nhà: 1.988 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10222265
Kích cỡ nhà: 2.722 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10217901
Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10197126
Kích cỡ nhà: 3.333 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10197170
Kích cỡ nhà: 2.722 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10221194
Kích cỡ nhà: 2.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10222198
Kích cỡ nhà: 1.865 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10197163
Kích cỡ nhà: 2.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10220257
Kích cỡ nhà: 1.732 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.965 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 7


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only