Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán | Về tôi | Lựa chọn của bạn | Các bảng liệt kê văn phòng | Danh sách của tôi | Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OAKLAND PARK, Cư gia
tìm được 151 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10191593
Kích cỡ nhà: 780 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10218191
Kích cỡ nhà: 2.565 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.762 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10217187
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193453
Kích cỡ nhà: 3.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10217193
Kích cỡ nhà: 2.154 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.008 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10200933
Kích cỡ nhà: 1.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.871 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10207965
Kích cỡ nhà: 3.137 foot vuông
Số MLS: F10217671
Kích cỡ nhà: 2.152 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10211798
Kích cỡ nhà: 2.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10202869
Kích cỡ nhà: 1.718 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.364 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10218959
Kích cỡ nhà: 2.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10214643
Kích cỡ nhà: 1.968 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.091 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10223513
Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.987 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10223407
Kích cỡ nhà: 1.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 11


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only