Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán | Về tôi | Lựa chọn của bạn | Các bảng liệt kê văn phòng | Danh sách của tôi | Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
DELRAY BEACH, Cư gia
tìm được 102 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10213929
Kích cỡ nhà: 3.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.331 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10208610
Kích cỡ nhà: 2.279 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10221690
Kích cỡ nhà: 5.609 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10218242
Kích cỡ nhà: 3.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10221290
Kích cỡ nhà: 3.042 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.320 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10215701
Kích cỡ nhà: 1.611 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10202880
Kích cỡ nhà: 5.225 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10219638
Kích cỡ nhà: 4.248 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.618 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10219769
Kích cỡ nhà: 2.170 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10191779
Kích cỡ nhà: 2.363 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10155581
Kích cỡ nhà: 4.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10207598
Kích cỡ nhà: 2.744 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10199774
Kích cỡ nhà: 4.578 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.451 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10202084
Kích cỡ nhà: 1.760 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10221212
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.536 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 7


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only