WOODHAVEN, Cư gia
tìm được 71 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2982098
Kích cỡ lô đất: 3.916 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2892788
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2951714
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2964768
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2980507
Kích cỡ lô đất: 2.350 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2976025
Kích cỡ nhà: 2.125 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.955 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942541
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2980589
Kích cỡ nhà: 1.675 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2951758
Kích cỡ lô đất: 4.048 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2976390
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2985588
Kích cỡ nhà: 1.620 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.620 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2985294
Kích cỡ nhà: 1.935 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2964470
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2908887
Kích cỡ lô đất: 2.542 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2958173
Kích cỡ nhà: 2.096 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.823 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel