WESTHAMPTON BCH, Cư gia
tìm được 114 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2967896
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2967904
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2974508
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2868514
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2883927
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2963137
Kích cỡ nhà: 6.073 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2971283
Kích cỡ nhà: 6.083 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971768
Kích cỡ nhà: 4.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2860241
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2892543
Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937230
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2962305
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2913461
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2892071
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2969418
Kích cỡ lô đất: 7.877 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel