WESTHAMPTON BCH, Cư gia
tìm được 101 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2902326
Kích cỡ nhà: 6.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2883927
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2868514
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2924104
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930625
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2914588
Kích cỡ nhà: 7.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2892543
Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2860241
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2921715
Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2921421
Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2937230
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2913461
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2848696
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930334
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2892071
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel