WESTBURY, Cư gia
tìm được 174 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: 2978989
Kích cỡ nhà: 18.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2893272
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2985984
Kích cỡ lô đất: 9,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2824437
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2955699
Kích cỡ nhà: 7.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948280
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975093
Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937472
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2890044
Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2959253
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2949638
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2901339
Kích cỡ nhà: 7.880 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2857332
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971336
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2844242
Kích cỡ lô đất: 5,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel