VALLEY STREAM, Cư gia
tìm được 149 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2976192
Kích cỡ lô đất: 8.343 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2958274
Kích cỡ nhà: 3.232 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2943457
Kích cỡ lô đất: 7.040 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981074
Kích cỡ lô đất: 7.930 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2908804
Kích cỡ nhà: 2.497 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2971884
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2977177
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2945132
Kích cỡ nhà: 2.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2963230
Kích cỡ nhà: 2.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.791 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2971470
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973739
Kích cỡ lô đất: 5.712 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2962158
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2980112
Kích cỡ nhà: 2.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.565 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2964693
Kích cỡ nhà: 2.484 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.715 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2984237
Kích cỡ lô đất: 6.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel