VALLEY STREAM, Cư gia
tìm được 153 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2956841
Kích cỡ lô đất: 8.343 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2943457
Kích cỡ lô đất: 7.040 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2908804
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2945132
Kích cỡ nhà: 2.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2922486
Kích cỡ nhà: 2.141 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2956680
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2918225
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2954050
Kích cỡ nhà: 2.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940109
Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2956997
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956800
Kích cỡ lô đất: 7.622 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2935812
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2932657
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917163
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2946254
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.080 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel