SUNNYSIDE, Cư gia
tìm được 17 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2924080
Kích cỡ nhà: 5.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2924068
Kích cỡ nhà: 5.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2952265
Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2944422
Kích cỡ nhà: 3.337 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948662
Kích cỡ lô đất: 1.270 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2955854
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.358 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2970435
Kích cỡ nhà: 1.634 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2965467
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2962847
Kích cỡ nhà: 826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2969821
Kích cỡ nhà: 804 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2954791
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971350
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2960404
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2965863
Kích cỡ nhà: 550 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2946998
Kích cỡ nhà: 560 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel