SUNNYSIDE, Cư gia
tìm được 16 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2924068
Kích cỡ nhà: 5.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2952265
Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2976214
Kích cỡ nhà: 2.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.383 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2944422
Kích cỡ nhà: 3.337 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977992
Kích cỡ nhà: 1.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.517 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955854
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.358 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2976244
Kích cỡ nhà: 2.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2979647
Kích cỡ lô đất: 3.326 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2981546
Kích cỡ nhà: 2.453 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.176 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2962847
Kích cỡ nhà: 826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2976579
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2969821
Kích cỡ nhà: 804 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2954791
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971350
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2946998
Kích cỡ nhà: 560 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel