SOUTHOLD, Cư gia
tìm được 74 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2902418
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2935021
Kích cỡ nhà: 6.365 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971002
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2869845
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2845051
Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2901958
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2964817
Kích cỡ nhà: 2.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937352
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2942738
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965106
Kích cỡ nhà: 5.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2924388
Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2929998
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949970
Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2969431
Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2963684
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel