SOUTHOLD, Cư gia
tìm được 67 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2902418
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2869845
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2901958
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2912814
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2893757
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2860599
Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2924388
Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2904182
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2911455
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2834890
Kích cỡ nhà: 1.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2872563
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2859930
Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2921018
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2918881
Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2851114
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel