SOUTHAMPTON, Cư gia
tìm được 100 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2949753
Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2984624
Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2980223
Kích cỡ nhà: 6.022 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2963345
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942416
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981054
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2988267
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2985990
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925127
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2982670
Kích cỡ nhà: 1.557 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2967858
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2898023
Kích cỡ nhà: 8.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2950164
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2922228
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2895076
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel