SMITHTOWN, Cư gia
tìm được 136 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2961527
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2983176
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2974500
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2972107
Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2983591
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2983952
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2962488
Kích cỡ lô đất: 3,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975115
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2947658
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2959977
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947507
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2930305
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2930316
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2969215
Kích cỡ nhà: 3.690 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2979018
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel