SMITHTOWN, Cư gia
tìm được 136 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2911800
Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2828412
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2915675
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917313
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2921607
Kích cỡ nhà: 2.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919623
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919542
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910160
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2910154
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2904545
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2889266
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909530
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2895354
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2895300
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2727211
Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel