SMITHTOWN, Cư gia
tìm được 149 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2952541
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954843
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2943974
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952565
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917313
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947658
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925837
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930305
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2930316
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2929960
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929975
Kích cỡ nhà: 3.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940136
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937949
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927490
Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910160
Kích cỡ nhà: 3.080 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel