SHIRLEY, Cư gia
tìm được 190 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: 2930070
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2899371
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2900936
Kích cỡ nhà: 2.143 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2907620
Kích cỡ nhà: 1.433 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2406899
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2904003
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2906171
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2936587
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2899945
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2934004
Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927885
Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2936597
Kích cỡ nhà: 2.538 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2916995
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2936165
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2892309
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 13
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel