SHIRLEY, Cư gia
tìm được 203 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: 2949776
Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930070
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2899371
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949812
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2943940
Kích cỡ nhà: 2.143 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 153 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2951279
Kích cỡ nhà: 1.632 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949343
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2906171
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949128
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2406899
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2904003
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2936587
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927885
Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2936597
Kích cỡ nhà: 2.538 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948334
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel