S. HUNTINGTON, Cư gia
tìm được 294 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 20
Số MLS: 2911021
Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2928041
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2890643
Kích cỡ nhà: 12.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917986
Kích cỡ lô đất: 6,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2920877
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917460
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2930991
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2924173
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2901120
Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909682
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2933396
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2904264
Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910926
Kích cỡ nhà: 4.052 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2930888
Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919069
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 20
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel