ROSLYN HARBOR, Cư gia
tìm được 14 tài sản (cho thấy 1 tới 14)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2885933
Kích cỡ nhà: 15.400 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2975596
Kích cỡ nhà: 6.926 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2918246
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2976916
Kích cỡ nhà: 6.282 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2961189
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971237
Kích cỡ nhà: 5.265 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2947612
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2936445
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923439
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2966621
Kích cỡ nhà: 3.719 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973729
Kích cỡ nhà: 4.444 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2888338
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952791
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2959984
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel