RIVERHEAD, Cư gia
tìm được 113 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2911024
Kích cỡ lô đất: 93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950605
Kích cỡ nhà: 1.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2841145
Kích cỡ lô đất: 66,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2890668
Kích cỡ lô đất: 8,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2941763
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2962702
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2888441
Kích cỡ nhà: 2.116 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2962970
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2935149
Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956898
Kích cỡ nhà: 3.084 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2924502
Kích cỡ nhà: 2.814 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2932758
Kích cỡ nhà: 2.693 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2918013
Kích cỡ nhà: 3.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930045
Kích cỡ nhà: 3.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2888126
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel