RIVERHEAD, Cư gia
tìm được 80 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: 2911024
Kích cỡ lô đất: 93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965710
Kích cỡ lô đất: 35,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2994267
Kích cỡ nhà: 1.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2990093
Kích cỡ nhà: 2.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2962970
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2969266
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2932758
Kích cỡ nhà: 2.693 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981571
Kích cỡ nhà: 1.764 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2980172
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981575
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2996151
Kích cỡ nhà: 2.693 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970501
Kích cỡ nhà: 2.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2995951
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.909 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950498
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971937
Kích cỡ nhà: 3.326 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2018. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel