REGO PARK, Cư gia
tìm được 87 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: 2896606
Kích cỡ lô đất: 5.628 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2902655
Kích cỡ nhà: 2.859 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2899535
Kích cỡ nhà: 2.646 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.403 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2918432
Kích cỡ lô đất: 2.140 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923732
Kích cỡ lô đất: 1.840 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905616
Kích cỡ lô đất: 5.448 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2900963
Kích cỡ nhà: 3.120 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2924363
Kích cỡ nhà: 1.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.230 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929979
Kích cỡ nhà: 2.128 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.091 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917212
Kích cỡ lô đất: 2.295 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2929139
Kích cỡ lô đất: 2.295 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2918341
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2926809
Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925587
Kích cỡ nhà: 1.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2895136
Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel