REGO PARK, Cư gia
tìm được 84 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: 2941714
Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2936417
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2940828
Kích cỡ nhà: 3.390 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2902655
Kích cỡ nhà: 2.859 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2939154
Kích cỡ nhà: 4.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.680 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2899535
Kích cỡ nhà: 2.646 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.403 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2918432
Kích cỡ lô đất: 2.140 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923732
Kích cỡ lô đất: 1.840 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905616
Kích cỡ lô đất: 5.448 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2937200
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2935847
Kích cỡ nhà: 2.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.320 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2924363
Kích cỡ nhà: 1.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.230 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2931785
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2936133
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2932790
Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel