PATCHOGUE, Cư gia
tìm được 183 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: 2884559
Kích cỡ nhà: 1.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2841311
Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923615
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2915238
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2771846
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2888014
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2771859
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919946
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2824420
Kích cỡ nhà: 2.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2888511
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2916002
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923095
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2847515
Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2875708
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2908275
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 13
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel