PATCHOGUE, Cư gia
tìm được 151 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2951411
Kích cỡ nhà: 9.061 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940256
Kích cỡ nhà: 4.271 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952574
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2981399
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981402
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952634
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2964443
Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2824420
Kích cỡ nhà: 2.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2771846
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968708
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985388
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2888014
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2771859
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2976528
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2965301
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel