OYSTER BAY, Cư gia
tìm được 59 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: 2957326
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2931940
Kích cỡ lô đất: 4,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2932366
Kích cỡ lô đất: 4,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2898810
Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2945569
Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2943440
Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978327
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2966981
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2964929
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2961845
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2932647
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2984685
Kích cỡ nhà: 6.431 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942724
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2964984
Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2938436
Kích cỡ nhà: 6.990 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Trang Kết Quả 1 of 4
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel