OUT OF AREA TOWN, Cư gia
tìm được 362 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 25
Số MLS: 2947371
Kích cỡ nhà: 11.100 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: 2927847
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2927612
Kích cỡ lô đất: 2.091 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2934107
Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2922452
Kích cỡ lô đất: 370 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2908051
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2945161
Kích cỡ nhà: 1.542 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2927213
Kích cỡ nhà: 3.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.081 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2933136
Kích cỡ nhà: 3.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2915141
Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2883547
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2945916
Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2912718
Kích cỡ nhà: 606 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2925821
Kích cỡ lô đất: 7.921 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2928105
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 25
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel