OUT OF AREA TOWN, Cư gia
tìm được 381 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: 2947371
Kích cỡ nhà: 11.100 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: 2922452
Kích cỡ lô đất: 370 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2987471
Kích cỡ nhà: 2.284 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2978032
Kích cỡ lô đất: 4.655 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2963208
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945161
Kích cỡ nhà: 1.542 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971972
Kích cỡ lô đất: 2.018 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2987025
Kích cỡ nhà: 1.757 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2933136
Kích cỡ nhà: 3.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2965925
Kích cỡ nhà: 887 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2958423
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2987021
Kích cỡ nhà: 1.127 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2984923
Kích cỡ nhà: 1.178 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2970260
Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971413
Kích cỡ nhà: 1.352 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 26
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel