OUT OF AREA TOWN, Cư gia
tìm được 333 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: 2922452
Kích cỡ lô đất: 370 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2908051
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2869349
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.598 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2880161
Kích cỡ nhà: 2.646 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.549 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2844575
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2896563
Kích cỡ nhà: 2.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2905940
Kích cỡ nhà: 1.275 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2753983
Kích cỡ lô đất: 1.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2855237
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2915141
Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2883547
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2912718
Kích cỡ nhà: 606 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2893439
Kích cỡ lô đất: 14,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2892792
Kích cỡ lô đất: 2.573 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2914257
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 23
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel