OLD BETHPAGE, Cư gia
tìm được 15 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2930493
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2937405
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2928766
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2948606
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956200
Kích cỡ nhà: 2.090 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.640 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952542
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2931620
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2921839
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2953165
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955182
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2955350
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2932308
Kích cỡ lô đất: 7.875 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2953280
Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2897861
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2913937
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel