OCEANSIDE, Cư gia
tìm được 101 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2960229
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2968462
Kích cỡ lô đất: 7.918 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910404
Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985462
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2986883
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956388
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.715 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2946768
Kích cỡ nhà: 3.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2939652
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2950438
Kích cỡ nhà: 3.811 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.091 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965844
Kích cỡ nhà: 2.517 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2946679
Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2946603
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2962855
Kích cỡ nhà: 3.447 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.840 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2966698
Kích cỡ nhà: 2.662 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.370 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2967439
Kích cỡ lô đất: 6.868 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel