NORTHPORT, Cư gia
tìm được 215 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: 2954718
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 27,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2794418
Kích cỡ lô đất: 9,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954384
Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952129
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2955577
Kích cỡ lô đất: 3,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2933943
Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2930278
Kích cỡ nhà: 5.045 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2939723
Kích cỡ nhà: 3.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940643
Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2880156
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2933935
Kích cỡ lô đất: 4,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947569
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2953149
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2952833
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2944927
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 15
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel