NORTHPORT, Cư gia
tìm được 186 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: 2974993
Kích cỡ nhà: 11.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954718
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 27,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2954384
Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2974135
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970451
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2939723
Kích cỡ nhà: 3.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2961512
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975318
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2976007
Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2978810
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2952833
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2953149
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2976413
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2934276
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2933818
Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 13
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel