MEDFORD, Cư gia
tìm được 148 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2927803
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2920701
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930752
Kích cỡ nhà: 2.005 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929693
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 50 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2915996
Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2928217
Kích cỡ nhà: 1.691 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929325
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933966
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2934109
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2941903
Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2930202
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2924555
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910872
Kích cỡ lô đất: 1,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2930318
Kích cỡ nhà: 2.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2926033
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel