MASTIC BEACH, Cư gia
tìm được 101 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2989544
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2959231
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981966
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973463
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2976577
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945853
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2992511
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2991635
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970768
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2988515
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2996382
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2968217
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2959140
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2994186
Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2949919
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2018. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel