MASTIC BEACH, Cư gia
tìm được 120 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2928716
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2961311
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2942192
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925399
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2943398
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2959231
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955757
Kích cỡ nhà: 1.360 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2959643
Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2937930
Kích cỡ nhà: 900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2944812
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949919
Kích cỡ lô đất: 144 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945853
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2957973
Kích cỡ nhà: 2.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2959140
Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2953454
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel