MASTIC BEACH, Cư gia
tìm được 119 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2918579
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2904618
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2903975
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2869386
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2915770
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2895975
Kích cỡ lô đất: 148 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2919888
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903724
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2909229
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2879263
Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2859539
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2922008
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2892531
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2890278
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2923378
Kích cỡ nhà: 1.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel