MASSAPEQUA, Cư gia
tìm được 210 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: 2912821
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2904477
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2889345
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2868835
Kích cỡ nhà: 3.844 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2917634
Kích cỡ nhà: 2.331 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917373
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2922101
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2902074
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905382
Kích cỡ nhà: 3.214 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.906 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2920293
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2922570
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2890501
Kích cỡ nhà: 2.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.750 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2922071
Kích cỡ lô đất: 8.720 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2922106
Kích cỡ lô đất: 9.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2864858
Kích cỡ nhà: 3.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel