MASSAPEQUA, Cư gia
tìm được 212 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: 2947594
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948699
Kích cỡ nhà: 5.845 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2980704
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2955343
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2917634
Kích cỡ nhà: 2.331 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2944170
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973620
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2868835
Kích cỡ nhà: 3.844 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2929702
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2953336
Kích cỡ nhà: 3.214 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.906 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947449
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2975570
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2965873
Kích cỡ lô đất: 8.910 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2976516
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2864846
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 15
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel