LONG BEACH, Cư gia
tìm được 193 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: 2656011
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2619533
Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2619184
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909255
Kích cỡ lô đất: 9.405 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2900131
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2864275
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2840749
Kích cỡ lô đất: 6.235 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2882475
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2862133
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2867689
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2819371
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2911758
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.379 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2885119
Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2884422
Kích cỡ nhà: 1.100 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2724697
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 13
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel