LONG BEACH, Cư gia
tìm được 231 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: 2656011
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2619533
Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2619184
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2937667
Kích cỡ nhà: 2.395 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2944525
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.240 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2949895
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2943347
Kích cỡ nhà: 5.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.820 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2920742
Kích cỡ lô đất: 6.960 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2949512
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2932978
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945336
Kích cỡ lô đất: 5.820 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2930216
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2916148
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2931960
Kích cỡ nhà: 4.990 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2882475
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Trang Kết Quả 1 of 16
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel