LINDENHURST, Cư gia
tìm được 140 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2899789
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2942045
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2907214
Kích cỡ nhà: 3.571 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2966402
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2922535
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2948688
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2953702
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933678
Kích cỡ nhà: 1.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2934176
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2957391
Kích cỡ lô đất: 8.684 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2967982
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.160 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2939944
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2958768
Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2945884
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2968687
Kích cỡ nhà: 2.106 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel