LINDENHURST, Cư gia
tìm được 124 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: 2899789
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2983119
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.650 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942045
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2907214
Kích cỡ nhà: 3.571 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2986888
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2922535
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973152
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2979959
Kích cỡ nhà: 2.537 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977374
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2975994
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2933678
Kích cỡ nhà: 1.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2934176
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2939944
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2958768
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2945884
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel