JAMESPORT, Cư gia
tìm được 37 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: 2985532
Kích cỡ nhà: 5.114 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2836037
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985612
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2922357
Kích cỡ nhà: 2.395 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2939605
Kích cỡ nhà: 1.484 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2957428
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2980748
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2973656
Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2984947
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950648
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2951192
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2943492
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2951222
Kích cỡ lô đất: 1,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903797
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965708
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel