JAMAICA, Cư gia
tìm được 440 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 30
Số MLS: 2959410
Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông
Số MLS: 2954407
Kích cỡ nhà: 6.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2940927
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2853669
Kích cỡ nhà: 4.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.478 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970221
Kích cỡ lô đất: 3.570 foot vuông
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2985714
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.905 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2986420
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2985614
Kích cỡ nhà: 6.072 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 2934089
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903524
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985960
Kích cỡ lô đất: 8.236 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2968903
Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.198 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970191
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.647 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2953671
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2951073
Kích cỡ nhà: 3.461 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 30
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel