JAMAICA, Cư gia
tìm được 381 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: 2919350
Kích cỡ nhà: 6.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2921926
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940927
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2899526
Kích cỡ nhà: 4.548 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.816 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2853669
Kích cỡ nhà: 4.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.478 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2806909
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903524
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2934089
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919909
Kích cỡ lô đất: 9.074 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2890291
Kích cỡ nhà: 3.461 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2917708
Kích cỡ lô đất: 7.365 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2772918
Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.029 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2939161
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.552 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2859492
Kích cỡ lô đất: 4.578 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940482
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.370 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 26
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel