JAMAICA, Cư gia
tìm được 347 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 24
Số MLS: 2900663
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2832549
Kích cỡ nhà: 7.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.320 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2853669
Kích cỡ nhà: 4.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.478 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2806909
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2830956
Kích cỡ lô đất: 3.971 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2830961
Kích cỡ lô đất: 3.971 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2903524
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2882510
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2899526
Kích cỡ nhà: 4.548 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.816 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2914897
Kích cỡ lô đất: 8.900 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2890291
Kích cỡ nhà: 3.461 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2772918
Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.029 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2900313
Kích cỡ lô đất: 8.106 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2859492
Kích cỡ lô đất: 4.578 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2911716
Kích cỡ nhà: 2.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 24
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel