JACKSON HEIGHTS, Cư gia
tìm được 108 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2932850
Kích cỡ lô đất: 2.516 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2933597
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2909699
Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2933207
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2942534
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2801550
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.100 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2873467
Kích cỡ nhà: 2.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.642 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2946399
Kích cỡ lô đất: 1.967 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2662445
Kích cỡ nhà: 3.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2934027
Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2941598
Kích cỡ lô đất: 3.142 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2931949
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2936213
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2928696
Kích cỡ nhà: 2.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.967 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2662443
Kích cỡ nhà: 3.198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel