JACKSON HEIGHTS, Cư gia
tìm được 110 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2969935
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2932850
Kích cỡ lô đất: 2.516 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2909699
Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2965592
Kích cỡ nhà: 2.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933207
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2801550
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.100 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2968087
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2963263
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2966001
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975696
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2662445
Kích cỡ nhà: 3.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2970733
Kích cỡ lô đất: 2.342 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956629
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2974876
Kích cỡ nhà: 2.422 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2954448
Kích cỡ lô đất: 1.967 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel