JACKSON HEIGHTS, Cư gia
tìm được 93 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2932850
Kích cỡ lô đất: 2.516 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2909699
Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2873467
Kích cỡ lô đất: 2.642 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2925090
Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2801550
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.100 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2662445
Kích cỡ nhà: 3.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2931949
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2895936
Kích cỡ nhà: 2.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2913580
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2927082
Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2928696
Kích cỡ nhà: 2.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.967 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2662443
Kích cỡ nhà: 3.198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2906173
Kích cỡ lô đất: 2.442 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2914390
Kích cỡ nhà: 1.881 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2917283
Kích cỡ lô đất: 1.842 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel