HUNTINGTON, Cư gia
tìm được 280 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 19
Số MLS: 2890643
Kích cỡ nhà: 12.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2911021
Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909992
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2909682
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2901120
Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909559
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2844181
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2904264
Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2891016
Kích cỡ lô đất: 1,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2910926
Kích cỡ nhà: 4.052 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2911674
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2890411
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2904455
Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2859160
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2894509
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 19
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel