HICKSVILLE, Cư gia
tìm được 93 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2961132
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2939387
Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2957512
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2969854
Kích cỡ lô đất: 8.160 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2955079
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2895605
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2968269
Kích cỡ lô đất: 9.727 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970083
Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2951848
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2848595
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2962174
Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2953215
Kích cỡ nhà: 4.785 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.785 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968310
Kích cỡ lô đất: 8.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954910
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2972620
Kích cỡ nhà: 2.170 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel