HEMPSTEAD, Cư gia
tìm được 238 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: 2985930
Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950014
Kích cỡ nhà: 4.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968393
Kích cỡ nhà: 4.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2978999
Kích cỡ nhà: 4.684 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.780 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2956593
Kích cỡ lô đất: 8.662 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2970586
Kích cỡ lô đất: 7.920 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929285
Kích cỡ nhà: 3.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2979003
Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2970142
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2945415
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2978101
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2971426
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2898177
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2982654
Kích cỡ nhà: 2.031 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2982093
Kích cỡ nhà: 944 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 16
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel