HEMPSTEAD, Cư gia
tìm được 234 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: 2932245
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950014
Kích cỡ nhà: 4.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956593
Kích cỡ lô đất: 8.662 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2946432
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2929285
Kích cỡ nhà: 3.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2940985
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2949452
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2916532
Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2945415
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2951259
Kích cỡ lô đất: 3.720 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2946784
Kích cỡ nhà: 2.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2945335
Kích cỡ lô đất: 9.555 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2933945
Kích cỡ nhà: 3.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.045 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2939673
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2939406
Kích cỡ lô đất: 6.121 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 16
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel