HEMPSTEAD, Cư gia
tìm được 251 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 17
Số MLS: 2911318
Kích cỡ lô đất: 2.744 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2868350
Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2913594
Kích cỡ nhà: 3.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2849379
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2896869
Kích cỡ nhà: 2.606 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2907004
Kích cỡ nhà: 3.179 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2897991
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2898177
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2893467
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909076
Kích cỡ nhà: 2.698 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.979 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2911250
Kích cỡ lô đất: 7.656 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905851
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2767590
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2914571
Kích cỡ nhà: 1.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.001 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2886723
Kích cỡ nhà: 3.102 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.150 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 17
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel