HEMPSTEAD, Cư gia
tìm được 264 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 18
Số MLS: 2913594
Kích cỡ nhà: 3.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2911318
Kích cỡ lô đất: 2.744 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2868350
Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2896869
Kích cỡ nhà: 2.606 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2907004
Kích cỡ nhà: 3.179 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2921025
Kích cỡ lô đất: 6.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2916532
Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2918468
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2897991
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2898177
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909076
Kích cỡ nhà: 2.698 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.979 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2893467
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2911250
Kích cỡ lô đất: 7.656 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2909650
Kích cỡ nhà: 2.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.359 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2919900
Kích cỡ nhà: 2.440 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 18
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel