HAMPTON BAYS, Cư gia
tìm được 106 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2887935
Kích cỡ nhà: 3.817 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2899417
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2903005
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2878588
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2879786
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2911708
Kích cỡ lô đất: 3,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2834015
Kích cỡ nhà: 4.120 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2835641
Kích cỡ nhà: 5.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2914730
Kích cỡ nhà: 1.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2825313
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2846568
Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2878617
Kích cỡ nhà: 3.180 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2873012
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2819077
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2905465
Kích cỡ nhà: 3.065 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel