GREAT NECK, Cư gia
tìm được 280 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 19
Số MLS: 2917340
Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2924998
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2870408
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2882070
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2944504
Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2912431
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2963273
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2948273
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968410
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968208
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978820
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2976052
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978824
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2858596
Kích cỡ lô đất: 1,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2915559
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 19
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel