GLEN OAKS, Cư gia
tìm được 16 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: 2952095
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956788
Kích cỡ nhà: 4.230 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971291
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2953958
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2961566
Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2936324
Kích cỡ lô đất: 4.118 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942587
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2968915
Kích cỡ nhà: 856 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2967193
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2963511
Kích cỡ nhà: 766 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2926983
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2966408
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2901002
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2968650
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2957932
Kích cỡ nhà: 585 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel