FREEPORT, Cư gia
tìm được 215 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: 2841447
Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.240 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2943446
Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2903808
Kích cỡ nhà: 1.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2912941
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2933080
Kích cỡ nhà: 2.716 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2957083
Kích cỡ nhà: 2.718 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2947564
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2908961
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919797
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2883343
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2899272
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2934183
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2933040
Kích cỡ nhà: 2.052 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2933058
Kích cỡ nhà: 1.946 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2948666
Kích cỡ nhà: 2.052 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 15
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel