FREEPORT, Cư gia
tìm được 202 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: 2943446
Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2933080
Kích cỡ nhà: 2.716 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965474
Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2957083
Kích cỡ nhà: 2.718 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2947564
Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2979397
Kích cỡ nhà: 3.194 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965247
Kích cỡ nhà: 2.294 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2965815
Kích cỡ nhà: 2.294 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2883343
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2919797
Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2899272
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971656
Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2934182
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2934183
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2979283
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel