FRANKLIN SQUARE, Cư gia
tìm được 45 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: 2983166
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981179
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2983208
Kích cỡ lô đất: 5.270 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2970171
Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2987088
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2972477
Kích cỡ nhà: 8.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.040 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978075
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2981799
Kích cỡ lô đất: 5.626 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981989
Kích cỡ nhà: 1.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2877809
Kích cỡ lô đất: 6.420 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978914
Kích cỡ nhà: 1.830 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2964100
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2986135
Kích cỡ nhà: 1.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.462 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2952523
Kích cỡ nhà: 2.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2960652
Kích cỡ nhà: 2.049 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.634 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel