FRANKLIN SQUARE, Cư gia
tìm được 58 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: 2965170
Kích cỡ lô đất: 6.060 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2959795
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2942109
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2946810
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970171
Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971521
Kích cỡ nhà: 1.895 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.130 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975189
Kích cỡ nhà: 3.008 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.975 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970283
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2916107
Kích cỡ nhà: 2.993 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2976026
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2970618
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2972477
Kích cỡ nhà: 8.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.040 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978075
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2977079
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2877809
Kích cỡ lô đất: 6.420 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 4
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel