FOREST HILLS, Cư gia
tìm được 201 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: 2965865
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2893294
Kích cỡ nhà: 5.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2965557
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2941778
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2939813
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2853503
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 2949201
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2916944
Kích cỡ nhà: 3.753 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2965899
Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2964213
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2944535
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2858479
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945304
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933347
Kích cỡ nhà: 3.442 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2966585
Kích cỡ nhà: 2.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.650 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel