FLUSHING, Cư gia
tìm được 364 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 25
Số MLS: 2924481
Kích cỡ nhà: 6.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2899954
Kích cỡ nhà: 2.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2927849
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2892257
Kích cỡ lô đất: 3.953 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2874558
Kích cỡ nhà: 1.938 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2873878
Kích cỡ nhà: 1.960 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2907393
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2917091
Kích cỡ lô đất: 6.233 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2911913
Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927991
Kích cỡ lô đất: 6.208 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2926799
Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2873189
Kích cỡ lô đất: 2.808 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2930616
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2923463
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2877647
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Trang Kết Quả 1 of 25
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel