FLUSHING, Cư gia
tìm được 388 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: 2974619
Kích cỡ nhà: 6.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942929
Kích cỡ nhà: 2.019 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2984364
Kích cỡ nhà: 4.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2874558
Kích cỡ nhà: 1.938 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2984287
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2966536
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2873878
Kích cỡ nhà: 1.960 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945323
Kích cỡ nhà: 3.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.378 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971114
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2977698
Kích cỡ lô đất: 3.357 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2981495
Kích cỡ nhà: 1.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.280 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2951794
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2973335
Kích cỡ lô đất: 1.975 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2982859
Kích cỡ lô đất: 5.375 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981806
Kích cỡ nhà: 3.430 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.584 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 26
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel