FLUSHING, Cư gia
tìm được 387 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: 2924481
Kích cỡ nhà: 6.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2951254
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2934489
Kích cỡ nhà: 4.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2942929
Kích cỡ nhà: 2.019 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2874558
Kích cỡ nhà: 1.938 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2951794
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2966536
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2927849
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2873878
Kích cỡ nhà: 1.960 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2945323
Kích cỡ nhà: 3.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.378 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971114
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2949740
Kích cỡ nhà: 2.860 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954706
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.860 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 2932858
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2963662
Kích cỡ nhà: 3.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 26
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel