FLUSHING, Cư gia
tìm được 349 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 24
Số MLS: 2899954
Kích cỡ nhà: 2.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2921870
Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2892257
Kích cỡ lô đất: 3.953 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2874558
Kích cỡ nhà: 1.938 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2873878
Kích cỡ nhà: 1.960 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2921167
Kích cỡ nhà: 3.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.378 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2907393
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.398 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2921280
Kích cỡ nhà: 2.582 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2917091
Kích cỡ lô đất: 6.233 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2906254
Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2911913
Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2873189
Kích cỡ lô đất: 2.808 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2911067
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2923463
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2877647
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 6
Trang Kết Quả 1 of 24
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel