ELMHURST, Cư gia
tìm được 139 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2990712
Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2990378
Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2986957
Kích cỡ lô đất: 3.025 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2971553
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2992069
Kích cỡ lô đất: 2.964 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2996334
Kích cỡ nhà: 3.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 980 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2955886
Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2974373
Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2987300
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2994101
Kích cỡ lô đất: 2.261 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2914096
Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.920 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2992472
Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2994381
Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2919675
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2983393
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2018. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel