ELMHURST, Cư gia
tìm được 141 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2894227
Phòng ngủ: 18
Phòng vệ sinh: 18
Số MLS: 2840158
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 2888252
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2904832
Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2907238
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.350 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2911432
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2906919
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2911486
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2914096
Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.920 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2892447
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2898145
Kích cỡ lô đất: 6.650 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2881182
Kích cỡ nhà: 1.012 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.103 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2883005
Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2887323
Kích cỡ lô đất: 2.002 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2907867
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel