CUTCHOGUE, Cư gia
tìm được 35 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: 2977800
Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 19,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 15
Số MLS: 2847460
Kích cỡ nhà: 3.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2963476
Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975529
Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954521
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975884
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 48,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2989880
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2957980
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2981628
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2923521
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2952087
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2834649
Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2885283
Kích cỡ lô đất: 1,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2980799
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2950086
Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel